Ei deva schi paucs scolasts ch’ins saveva buca tgei pigliar a mauns

Augustin Candinas
Augustin Candinas

Jeu hai da mintga classa e da mintga scolar ch’ei staus tier mei a scola ina fotografia. Nus essen stai ils scolasts dalla patenta nera, nus avein survegniu ina patenta nera cun si notas alvas e cun quella patenta astgavas ti buca ir giu ella bassa.

Quei era miserias da scolasts ch’ins saveva buc tgei pigliar a mauns. Ed jeu vevel buc da far militer, jeu sun staus cheu ed hai fatg risdiv cul bab e la mumma. In di eis ei vegniu ch’jeu hagi dad ir giu Cuera a dar in’jamna scola. Jeu sai buc sch’ei era aunc enzatgi che ha giu da vegnir cun mei che haveva buc da far recrut. E lu essan nus ir giu a far quei ed els han detg, “ti has d’entscheiver la scola igl 1. d’october, has treis classas, 4. 5. e 6.”. Fatg vev’ins giu Cuera paucas lecziuns. Sicheu prender treis classas cun 38 scolars. Quei ei stau miu pensum tochen Nadal. Epi lu ei il Deflorin da Mustér vegnius ed jeu vevel puspei giu dad ir giu Cuera.

Schule
Schule / Scola © Archiv Cultural Sumvitg

Jeu stoi dir, en quels 40 onns hai jeu giu mo ina scolara ch’ei morta. La buoba Catrina… schiglioc tut sauna buobanaglia. Quella haveva giu ina malsogna, sai denton buc tgeinina. A Surrein vegn la glieud fetg veglia.

Ch’ein vegni vitier e discurevan tudestg, hai jeu buc giu aschi nausch. Quei dev’ei plitost Rabius, cu jeu hai giu aunc scolars da Rabius ensemen. Duas buobas dall’Ex-Jugoslavia, epi suenter aunc dus buobs. Quei Garnit cheu. Quellas buobas eran s’integradas spèrt. Ina da quellas ha lu stuiu ir anen, il bab veva fatg maridar. Aber ella ei vegnida ano ed ei puspei spartida.