Jeu schavel encrescher nungetg.

Hermina Alig
Hermina Alig © Gieri Antoni Caviezel

Tgei haveis vus fatg suenter il temps da scola obligatoric?

Il bia ei stau da star a casa e gidar leu. Igl emprem sun jeu stada giu Mels ina stad tier ina famiglia. Lu sun jeu stada fumitgasa treis onns en in percasa cun ustria si Churwalden.

Co era quei cul tudestg, cun emprender in niev lungatg?

L’entschatta era quei pauperet oravontut cun tschintschar dialect. Empau emprendev’ins dils affons dallas famiglias e cul temps mava quei detg stupent.

Co era quei cul schar encrescher?

Jeu schevel encrescher nungetg fetg. Inagada cu jeu sun stada tier miu padrin giu Surin sun jeu ida cun la brocca e fugida digl uaul da Surin si tochen a casa enstagl che jeu havess astgau carrar l’autra damaun cugl auto da posta niev da Lumbrein a Vrin. Quei auto da posta ei staus igl emprem auto en la vallada.